hoveniersacademie info hoveniersacademie mail hoveniersacademie pdf hoveniersacademie workshops hoveniersacademie workshop hoveniersacademie workshop

Kadertraining Werkleider

Leidinggeven, samenwerking en teamvorming

Kadertraining Werkleider© wordt aangeboden als opleiding op basis van open inschrijving. Deelnemers zijn werkzaam bij verschillende organisaties en bedrijven, afkomstig uit heel Nederland.

Kadertraining Werkleider© bestaat uit tien cursusdagen gezamenlijke opleiding, plus de individuele begeleiding en/of voortgangsgesprekken op ieders werkplek. De tien gezamenlijke cursusdagen zijn verdeeld over zes maanden, rekening houdend met feestdagen en vakanties. Gedurende de tussenliggende periodes bouwen de werkleiders routine op in hun nieuwe vaardigheden.

Individueel

Iedere deelnemer wordt gedurende de opleiding drie keer op de werkplek bezocht. Dit begint met persoonlijk kennismaken voorafgaand aan, of gedurende de startfase van de opleiding. De opleider bezoekt dan iedere werkleider op diens huidige werklocatie. Beiden maken kennis met elkaar en bespreken de opleiding, met als resultaat dat:

 • deelnemers en opleider elkaar over en weer leren kennen,
 • iedere deelnemer een idee heeft wat hem of haar te wachten staat in de opleiding,
 • de cursusleider een indruk heeft van ieders werksituatie,
 • de interactie tussen werkleider en diens uitvoerende collega’s waargenomen is,
 • ieders individuele leerwensen en leerbehoeften geïnventariseerd zijn.

 

Vervolgens bezoekt Joost van Dijk iedere deelnemer nog twee keer op diens werkplek en bespreekt met de werkleider individueel de voortgang, het toepassen op de werkplek en de resultaten.

Cursusdag

Elke gezamenlijke cursusdag begint om 8.30 uur en eindigt uiterlijk 16.00 uur. De indeling van een cursusdag ziet er als volgt uit:

 • 8.30 - 8.45 uur inloop met koffie en thee,
 • 8.45 - 9.30 uur reflectie en intervisie, bespreking afgelopen periode,
 • 9.30 - 10.30 uur presentatie en feedback,
 • 10.30 - 12.15 uur inhoudelijk onderwerp, zie dagprogramma,
 • 12.15 - 13.00 uur lunch,
 • 13.00 - 16.00 uur vervolg inhoudelijke onderwerpen, theorie plus trainen.

Per cursusdag worden de onderwerpen uit het cursusprogramma afgestemd op de deelnemers,hun ervaringen, wat er leeft onder de deelnemers en de voortgang van het leerproces. Wanneer dat functioneel is worden inhoudelijke onderwerpen verschoven. Een aantal onderwerpen met bijbehorende oefeningen keert regelmatig terug, ook als deze niet in het programma staan, bijvoorbeeld instructie geven, aanspreken en werkoverleg.

Ontwikkeldoelstellingen

De ontwikkeldoelstellingen van de opleiding Kadertraining Werkleider© concentreren zich op onderstaande competenties:

Leidinggeven

Richting en sturing geven aan medewerkers in het kader van hun taakvervulling, stijl en methode van leidinggeven en communiceren aanpassen op betrokken medewerker en/of groep medewerkers en de situatie. Geeft duidelijke grenzen aan. Spreekt medewerkers aan op de gewenste taak en functievervulling. Verlangt goede prestaties en communiceert dat duidelijk. Besteedt op afgestemde wijze aandacht aan de medewerkers. Bevordert zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Complimenteert wanneer medewerkers goed presteren. Geeft feedback op het juiste moment.

Groepsgericht leidinggeven

Richting en sturing geven an een groep medewerkers. Onderlingen samenwerking in ploeg of teamverband initiëren, onderhouden en handhaven zodat gezamenlijke doelen gerealiseerd worden. Zorgt ervoor dat ieder zijn / haar rol in de groep helder heeft,duidelijk maken welke bijdrage ieder groep- of teamlid levert aan de gezamenlijke resultaten. Houdt de relaties binnen de groep zuiver en zorgt dat de deelnemers op passende wijze met elkaar blijven communiceren én samenwerken. Treedt op bij onwenselijk groepsgedrag (pesten). Versterkt de saamhorigheid en teamgeest. Toont erkenning voor de prestaties van de ploeg of het team.

Mondelinge communicatie

Ideeën en meningen helder aan anderen duidelijk maken, gebruikmakend van duidelijke taal, gebaren en non-verbale communicatie. Taal en terminologie aanpassen aan anderen.Praat rustig en weloverwogen. Gebruikt pauzes om op de reacties van de toehoorders te letten. Formuleert helder en duidelijk. Neemt zorgvuldig waar, analyseert de situatie en de communicatie, filtert de emoties en objectiveert de eigen communicatie door feitelijk te zijn / blijven. Gebruikt intonatie en lichaamshouding ter ondersteuning van wat hij wil zeggen. Toetst of de ander de boodschap begrepen heeft. Is in woord en daad een voorbeeld voor de omgeving.

Luisteren

Pikt de belangrijke informatie op uit mondelinge mededelingen. Vraagt door op de geboden informatie, tot de kern van de boodschap helder is. Onderzoekt de reden of oorzaak als hetgeen de ander zegt niet duidelijk is. Laat uit houding en gedrag de interesse blijken voor hetgeen gesprekspartners inbrengen. Geeft de collega’s de ruimte om een mening of idee in te brengen. Laat de ander uitspreken. Geeft een heldere samenvatting van wat er gezegd is. Toetst of de ander goed begrepen wordt. Komt terug op wat eerder in het gesprek benoemt is.

Sensitiviteit

Merkbaar bewust zijn van anderen, de eigen positie en interacties. Rekening houden met gevoelens, belangen, doelstellingen en behoeften van anderen, opdrachtgevers, leiding, collega-medewerkers en derden. Deze zorgvuldig afwegen en in conclusies verwerken en communiceren. Bewust van de wederzijdse beïnvloeding en de interactie tussen personen en de (politieke) invloeden vanuit de omgeving. Zorg en aandacht besteden aan het werkbaar houden van zakelijke relaties. Acties en het uitblijven hiervan waarderen naar hun specifieke situatie en rekening houden met de context. Sensitiviteit tonen ten opzichte van de fysieke (werk)omgeving en het voorzien van mogelijke risico’s, situaties en ontwikkelingen, in het bijzonder op het technisch functioneren, veiligheid, en integriteit.

Impact

Ervaart passend zelfvertrouwen en straalt vertrouwen uit. Komt in optreden professioneel, zelfbewust en zelfverzekerd over. Heeft een natuurlijk overwicht zonder dominant te zijn. Is ingetogen op momenten waarop dat nodig is. Laat en respecteert anderen in hun waarde en biedt hen ruimte en gelegenheid om professioneel te excelleren. Benadert anderen op een ontspannen en vriendelijke wijze. Weet de aandacht van toehoorders te boeien door levendig en enthousiast gedrag. Past kleding en uiterlijke verzorging aan op functie en situaties.

Plannen en organiseren

Projectmatig effectieve doelen stellen, uitgangspunten vastleggen, aan de hand hiervan kritische prioriteiten bepalen en structuur in de projectorganisatie aanbrengen. Per activiteit, of soort activiteiten de benodigde tijd (urenbudget), werkzaamheden en machines en materialen vaststellen en communiceren. Analyseren van situaties en (mogelijke)problemen vaststellen, deze een relevante prioriteit toekennen en de hieruit voortvloeiende werkzaamheden en leveranties plannen en organiseren. Het ordenen van werksituaties, projecten en bedrijfsprocessen. Desgewenst orde op zaken stellen. Bij eventuele fouten, niet direct de fout herstellen, eerst in gedachten terug naar de oorspronkelijke uitgangspunten en vandaar uit opnieuw de structuur uitzetten.

Organiseren eigen werk

Effectief de eigen werkzaamheden organiseren. De situatie analyseren, prioriteiten stellen en de beschikbare tijd en energie richten op de hoofdzaken en acute problemen. Afspraken maken, de benodigde tijd inschatten en deze in de agenda plannen. Duidelijke en meetbare acties plannen. Registreren van de eigen acties in relatie met het project. Dagelijks de projectadministratie verzorgen en wekelijks een beknopte managementrapportage opstellen. Vroegtijdig problemen signaleren én communiceren.

Resultaatgericht

Actief gericht op het behalen van kwalitatieve resultaten en doelstellingen, hierop sturen en zo nodig bijstellen van de acties om de geplande resultaten te bewerkstelligen. Is concreet in het benoemen van de gewenste resultaten, vertaald deze naar ieders gewenste actie en verantwoordelijkheden. Communiceert over het belang van het verbeteren van het prestatieniveau en/of het kwaliteitsniveau. Onderzoekt en initieert methoden om efficiënt en effectief te werken. Is doelgericht, concreet en helder. Focust zijn concentratie op het hier en nu van iedere situatie, luistert aandachtig, controleert de resultaten en spreekt collega’s positief én kritisch aan op hun verantwoordelijkheden.

 

Opleidingsprogramma Kadertraining Werkleider©

Gezamenlijke opleidingsdagen: woensdagen 5 & 19 juni 2019, 3 juli, woensdagen 4 & 18 september, woensdagen 2, 16 & 30 oktober, woensdagen 13 & 12 november 2019

Dag 1 Functie en rol werkleider

Welkom en voorstelronde
Start van het gezamenlijke deel van de opleiding. Ieder presenteert zich in het kort en vertelt over het bedrijf, de mensen die er werken, de eigen werkplek, de werkzaamheden als werkleider en je verwachtingen van de cursus.
De functie van werkleider
Hoe ziet je functie als werkleider eruit? Wat zijn ieders taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden? Aandacht voor de 'ideale' werkleider. Welke rol vervul je in het bedrijf en de werkprocessen? Welke persoonlijke kwaliteiten zet iedere werkleider in? Hoe zijn de verhoudingen met de collega’s aan wie je leiding geeft? Wat zijn de effecten van jouw inzet?
Inventarisatie
Middels een aantal bekende zelftoetsen inventariseren we ieders favoriete stijlen van leren, communiceren, leidinggeven en samenwerken. Welke stijl is favoriet en wat betekent dat voor je functioneren als leidinggevende? Aansluitend ‘kijken’ we vanuit de stijlmodellen naar een aantal van je collega’s en proberen hun houding en gedrag te duiden.
Wat wil je leren?
Iedere deelnemer formuleert één of meer persoonlijke leerdoelen waaraan hij/zij de komende tijd extra aandacht gaat besteden. Er worden individuele leerplannen opgesteld, SMART gemaakt en vertaald in concrete leeractiviteiten en afspraken over de individuele begeleiding.
Werkleiderschap
Over de verschillende rollen die een werkleider vervult. Het onderscheid tussen managementtaken en leiderschap. We bespreken het ‘gereedschap’ van een leidinggevende, o.a. middelen zoals macht en kracht, het uitdragen van waarden, de inzet van persoonlijke kwaliteiten en de gewenste bedrijfscultuur.

Dag 2 Werkleider en collega's

Ervaringen
Vanaf vandaag starten we iedere cursusdag met een terugblik op de afgelopen periode. Wat waren de ervaringen? Wat leerde je en hoe paste je dat toe in het leidinggeven? Vanuit het uitwisselen van de ervaringen ontstaan intervisiegesprekken waarin ieder oefent in het geven en ontvangen van feedback.
Werkleider en collega-medewerkers
Iedere collega heeft zo zijn of haar eigen-aardigheden, jij, ik, allemaal brengen we onze persoonlijke kwaliteiten mee naar het werk. Uiteenlopende kwaliteiten en eigen-aardigheden waar je jezelf, als werkleider, waardig mee verhoudt. Waardig en zonder onderscheid naar de collega’s, jezelf en de omgeving. Bejegen je ieder persoon zoals je zelf graag bejegend wordt. Deze waarden alle dagen in praktijk brengen maakt het leidinggeven als werkleider boeiend en uitdagend.

 

Boeiend én uitdagend wanneer diezelfde collega-medewerker, op sommige momenten, origineel hun best doen om (extra) aandacht te scoren, ongeacht hoe dat (jou) op dat moment, in die werksituatie past. Om als werkleider, zelfs bij de meest originele acties, waardig te blijven, vaardig het initiatief naar je toe te halen en passend, vanuit vertrouwen, respectvol leiding te geven, dat is wat een werkleider competent maakt en de collega-medewerkers nodig hebben.

 

Medewerkers met uiteenlopende persoonlijke kwaliteiten en eigen-aardigheden vergen een op de persoon toegespitste stijl van leiding geven, met elkaar omgaan én communiceren. Dit vraagt veel en vooral gevarieerde vaardigheden in het leidinggeven en communiceren. Daarom besteden we, gedurende de hele opleiding, iedere cursusdag uitgebreid aandacht aan het objectief waarnemen van houding en gedrag, het lezen en interpreteren van lichaamstaal, het luisteren naar verbale communicatie en het empathisch beseffen van eigen en andermans emoties.

 

Vanuit dit objectief waarnemen, onderzoek je zowel de eigen reacties, interpretaties en oordelen over de personen die je tegenkomt, situaties waarin je terechtkomt, als wel de verschillende opties en mogelijkheden die je op elk gewenst moment in kunt zetten. Acties waarmee je jezelf, als werkleider passend verhoudt met de personen en gebeurtenissen die je tegenkomt. Je leert, vanuit vertrouwen, te interveniëren en actief de leiding te nemen door op rustige, weloverwogen wijze mensen aan te spreken op de gewenste werkhouding en gedrag.

 

Als werkleider bewaar je in gespannen situaties het overzicht, herstelt de gewenste orde, brengt rust en biedt de collega-medewerkers (opnieuw) het vertrouwen aan waarmee zij hun verantwoordelijkheden weer op zich nemen.

 

Als deelnemer aan de Kadertraining Werkleider wordt je intensief opgeleid, getraind, gecoacht en begeleidt in het leiding geven, communiceren en omgaan met velerlei verschillende mensen,situaties en gebeurtenissen.

In het dagprogramma van alle volgende cursusdagen zijn de vaste onderdelen weggelaten. Het dagprogramma vermeldt de inhoudelijke thema’s die aan de orde komen.

Dag 3 & 4 Communicatie en leiderschap

Communicatie
Onmisbaar bij het leiding geven is het werken aan sociale vaardigheden. De basisprincipes van communicatie worden besproken en getraind.
Leiding geven en ontvangen, verschillende stijlen van leidinggeven
Iedere werkleider geeft ook leiding aan zichzelf. Hoe ieder zichzelf als werkleider neerzet (presenteert) en profileert bepalen ieders persoonlijke impact en draagvlak onder de medewerkers en collega’s. Aandacht voor het realiseren van ‘eigen’ doelstellingen. Hoe jouw leiding wordt ‘ontvangen’.Onderstaande stijlen worden besproken en vervolgens aan de hand van praktijksituaties getraind.
 • Instructie,
 • Overleg,
 • Overtuigen,
 • Delegeren.
Aandachtspunten
 • In welke situaties en bij welke medewerker past welke stijl van leiding?
 • waarnemen van mensen,
 • ieders functioneren naar waarde inschatten,
 • Hoe betrek je iedereen bij het werk en de gewenste resultaten?
 • Waarom is overtuigen soms zo lastig?
 • Wat heeft die ander nodig om zich te laten overtuigen?
 • Hoe sta je zelf in je kracht (vertrouwen)?
 • Hoe draag je verantwoordelijkheden over?
 • Welke verantwoordelijkheden kan een werkleider overdragen en aan wie?

Hoe gaan werkleiders om met ‘hun’ verantwoordelijkheden? De werkleiders oefenen met verschillende technieken om collega’s (gemotiveerd) aan het werk te krijgen en te houden.

Dag 5 & 6: Samenwerken en teamvorming

Ervaringen en intervisie
Vanaf vandaag besteden we iedere cursusdag aandacht aan samenwerken en teamvorming binnen het bedrijf en de werkploegen en de impact van werkleiders op de gang van zaken. We bespreken de ervaringen van de afgelopen weken. De werkleiders reflecteren hun acties, geven en ontvangen feedback en voorzien elkaar van praktische tips om ieders draagvlak te versterken.
Samenwerken
Waar mensen in een groep samenwerken heeft ieder lid een eigen plaats, een eigen rol in de groep. Dat kan heel vruchtbaar zijn, maar het kan ook problemen opleveren. Adviezen, tips en afspraken om samen te werken. Hoe kun je op zo'n manier met je mensen omgaan dat er een team ontstaat?
Aandachtspunten
 • waarnemen van houding en gedrag in groepen,
 • professioneel omgaan met elkaar,
 • respect,
 • wel en niet met elkaar (samen) willen werken,
 • pestgedrag,
 • positieve en negatieve aandacht,
 • klagers, zeurders, zuurpruimen en punaisepoetsers,
 • aandacht verdelen in een groep,
 • groepsgewijs leiding geven,
 • hoe sta je zelf in je kracht (vertrouwen) voor een groep?
 • sturen op samenwerking, verantwoordelijkheden en resultaten.
Leidinggeven en samenwerken
Waar mensen in een groep samenwerken ‘neemt en krijgt’ ieder lid een eigen positie in een groep of team. De werkleider initieert, leidt en begeleidt het samenwerken in ‘zijn’ teams en draagt op zijn beurt bij aan de samenwerking met collega-werkleiders in het bedrijf.
Aandachtspunten:
 • aansturen collega’s in teamverband,
 • sturen op verantwoordelijkheden, samenwerken en resultaten,
 • hiërarchisch en op gelijke voet samenwerken,
 • houding bepalen,
 • jezelf als leider profileren,
 • staan voor verantwoordelijkheden,
 • Hoe ontstaat een team?
Vergadertechniek
Het organiseren van werkoverleg en teambesprekingen, de verschillende rollen van voorzitter, notulist en deelnemer. Als voorzitter adequaat een werkoverleg of teambespreking leiden. Aandacht voor interventietechnieken en groepsgesprekken stimuleren én leiden.
Praktijkoefening werkoverleg
Deelnemers organiseren een werkoverleg, compleet met agenda, notulen, besluitenlijst en deelnemers die eigen agendapunten inbrengen. Gevolgd door nabespreking en feedback. Deze oefening herhalen we komende cursusdagen, zodat ieder verschillende rollen oefent.

Dag 7: Projectmatig werken, plannen & organiseren eigen activiteiten

Tijdbesteding en agendabeheer
Binnen het team/bedrijf ben je als werkleider vaak de spin in het web. In jouw functie sta je voor een veelheid aan verantwoordelijkheden. Allerlei aandachtspunten passeren je bureau. Via telefoon, email, WhatsApp, Facebook en Twitter, ‘strijden’ leiding, collega’s, klanten, burgers en bedrijven met hun belangen om jouw aandacht. Dat vergt schiften, prioriteiten stellen, keuzes maken en afspraken nakomen. Vraag jij je aan het eind van een werkdag af: “wat heb ik ook al weer gedaan vandaag?” Na vandaag streep je tevreden gedane taken van je actielijst.
Aandachtspunten
 • plannen en organiseren eigen werkzaamheden,
 • agendabeheer,
 • hoofd- en bijzaken onderscheiden,
 • eigen en andermans prioriteiten afgezet tegen de belangen van het bedrijf, het team, de collega’s, klanten, burgers en bedrijven,
 • omgaan met tegengestelde belangen en prioriteiten,
 • verwachtingen,
 • kritische succesfactoren,
 • persoonlijke integriteit,
 • sensitiviteit en sensibiliteit ten opzichte van collega’s, leiding, klanten, bewoners en bedrijven.
Projectmatig werken
Aandacht voor het verzamelen en structureren van informatie. Projectmatig indelen en organiseren van beheer- en onderhoudstaken. Een projectmatige structuur aanbrengen in de werkzaamheden,deze structuren handhaven tijdens (hectische) werkdagen. Het herkennen van structuur in aangereikte projecten, de verschillende fases die een project doorloopt én het opzetten van een voorlopige planning. Analyseren van de kritische aandachtspunten,waar let je als werkleider scherp op?
Aandachtspunten
 • de verschillende rollen die een werkleider als organisator vervult,
 • wat zijn je mogelijkheden als het ‘druk’ is:
 • zoals ’uit je werk stappen, afstand nemen en opnieuw overzicht krijgen’
 • ’de wet van Murphy’
 • ’structuur vasthouden’
 • ’terug naar de uitgangspunten’
 • ’aanspreken’
 • ’omgaan met klanten’
 • ’tevreden baas’
 • ’werk derden’
 • situaties die de deelnemers inbrengen.
Voortgangsbewaking
Het verzamelen en registreren van productiegegevens, uren, aantallen en eenheden. Welke informatie verzamel je, hoe leg je zaken vast en het rapporteren aan de teamleiding en de opdrachtgever. Aandacht voor de juiste balans tussen kwaliteit en kwantiteit.

Dag 8: Optreden bij gespannen verhoudingen en conflicten

Vaardig in het omgaan met gespannen verhoudingen en conflicten
De oplossing voor conflicten waarin je zelf geen partij bent die zie je meestal wel. Maar wat zijn nu eigenlijk conflicten? En wat gebeurt er wanneer jezelf in een conflict terecht komt, waarin je zelf partij bent? Wat gebeurt er als je emotioneel geraakt wordt? Waarom verzetten collega’s zich tegen maatregelen die heel redelijk lijken? Hoe kom je in én uit een conflictsituatie? Een cursusdag besteden we aan het omgaan met conflicten, discussies, ruzies, verstoorde verhoudingen, onderhandelingen en het oplossen van problemen op vaktechnisch gebied in de openbare ruimte en in de omgang met bewoners en andere belanghebbenden. Leidende vragen: Hoe gaat een werkleider met conflicten om en op welke andere manieren kan dat?
Aandachtspunten
 • het verschil tussen inhoud en relatie,
 • verschillende partijen, verschillende belangen,
 • emoties versus ratio,
 • stijlen van conflict hanteren,
 • actief luisteren,
 • escaleren en de-escaleren,
 • ruzie,
 • geweldloos communiceren,
 • grenzen stellen,
 • de ander heeft ook gelijk,
 • macht en onvermogen,
 • kracht en (zelf-)vertrouwen.

Dag 9: Samen leren, coachen en vertrouwen aanspreken

De verschillende stijlen van leidinggeven
Herhaling van eerder besproken stijlen, deze keer toegespitst op het gezamenlijk functioneren en ieders professionele en persoonlijke ontwikkeling. Werkendewijs leren.
Coachen als stijl van leidinggeven
Het individueel begeleiden van collega's. Over leerstijlen, andermans bereidheid om te leren en te ontwikkelen. Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en de ander. Collega’s uitnodigen om (meer)initiatief en verantwoordelijkheid te nemen.
Functioneringsgesprekken
Objectief kijken naar houding, gedrag, sociale vaardigheden en het functioneren van de collega’s. Voor jezelf helder krijgen wat je bespreekbaar wil maken, hoe je lastige onderwerpen aan de orde stelt, constructief blijft en vervolgens jullie werkrelatie bespreekt.
Aandachtspunten
 • zelfkennis en het onderscheid tussen jezelf en de ander,
 • kunnen gaat over taak, kennis en vaardigheid,
 • willen is afhankelijk van de relatie en het vertrouwen,
 • energie, conditie en hoe iemand in zijn vel steekt,
 • jezelf afstemmen op de ander,
 • samen leren en ontwikkelen,
 • agenda voor het functioneringsgesprek,
 • notuleren van afspraken.

Dag 10: Klanten en afsluiten opleiding

Klanten
Wat ‘moet’ en wat ‘kan’ een werkleider met klanten? Dienstbaarheid naar bewoners, bedrijven, collega’s uit andere teams én collega-werkleiders. Het afwegen en kiezen tussen verschillende en soms tegengestelde belangen en doelen. Communiceren met bewoners. Training van luistervaardigheden, verplaatsen in hoe een ander (bijv. een klant) het gesprek ervaart. Omgaan met verwachtingen, kritiek en conflicten. Het oplossen van problemen met bewoners en bedrijven. Omgaan met ‘lastige klanten.’ Oplossingsgericht onderhandelen.
Aandachtspunten
 • werken in de etalage van de openbare ruimte,
 • ambassadeur van jezelf en de gemeente,
 • hoe presenteren bedrijf en medewerkers zich,
 • helder communiceren,
 • omgaan met verwachtingen,
 • burgerparticipatie,
 • klantvriendelijk (blijven) werken,
 • grenzen stellen en ‘nee verkopen’
 • praktijksituaties trainen.
Werkleider en collega's
Hoe ziet de toekomst eruit voor de werkleider? Aan de hand van een aantal vragen en discussies worden de te verwachten ontwikkelingen in kaart gebracht. Welke strategische keuzes kunnen gemaakt worden?
Zo kwam je de opleiding binnen...
Terugblik op je leerdoelen, wat leerde je vooral?
En dit zijn de resultaten
Over je leerstijl en de bereikte resultaten
Levenslang leren
Vandaag is je eerste dag na de Kadertraining Werkleider. Hoe zorg je dat je jezelf blijft ontwikkelen? En wat zijn de leerdoelen voor komend jaar? Afspraken voor een terugkom-dagdeel.
Afsluiting
Evaluatie en uitreiking van de certificaten
Cursus: Kadertraining Werkleider
Aantal dagen:
10 dagen
Max. aantal deelnemers:
10
Kosten:
€ 3.500,-
Wanneer:
Woensdag 5 juni 2019
woensdag 19 juni
woensdag 3 juli
woensdag 4 september
woensdag 18 september
woensdag 2 oktober
woensdag 16 oktober
woensdag 30 oktober
woensdag 13 november
woensdag 27 november 2019
Locatie:
GalerieF te Joure

Curriculum Vitae

Joost van Dijk is gespecialiseerd in de bedrijfsvoering en organisatie van bedrijven werkzaam in de inrichting en beheer van openbare ruimte en infrastructuur. Als adviseur, opleider en interim-manager beschikt hij over een brede ervaring in het organiseren van bedrijven en projecten. Vanaf het initiëren en ontwikkelen van ideeën en plannen tot en met het realiseren, beheren, onderhouden en renoveren. Als geen ander is hij in staat om samen te werken met technisch geschoolde medewerkers. Ieder op passende wijze aan te spreken op hun intrinsieke motivatie en hen deelgenoot te maken van nieuwe ontwikkelingen en projecten. Inmiddels is hij ruim dertig jaar directeur-eigenaar van Groene Technieken en sinds 2012 van de HoveniersAcademie.

Wie zijn de cursisten Kadertraining Werkleider?

Kadertraining Werkleider© is de opleiding voor leidinggevenden die hun leidinggevende kwaliteiten verder willen ontwikkelen en aanscherpen, toegespitst op het praktisch leidinggeven aan specifieke doelgroepen.

Deelnemers aan de Kadertraining Werkleider© geven als leidinggevende praktische invulling aan sociaal-maatschappelijke doelstellingen, aan een social-return paragraaf uit besteksopdrachten of geven als werkleider leiding aan teams waarin integraal samengewerkt wordt. Zij (bege-)leiden medewerkers die extra sociale of sociaal-medische aandacht vergen.

inschrijven voor de cursus

Inschrijven voor de cursus

Bij voorkeur uw mobiele nummer.
Bij voorkeur uw mobiele nummer.

Belangrijk!! Wacht nadat u op 'verstuur' hebt geklikt op het beeldscherm met de bevestiging van uw inschrijving.